Disclaimer

Fagbladet Kosmetiks website har til formål at orientere om fagbladet Kosmetik og nyhedsbrevet Beautynews. Ved enhver benyttelse af sitet og den heri tilgængelige information gælder følgende bestemmelser:

Ejerskab
Al information på sitet er ejet af Fagbladet Kosmetik ApS og beskyttet af regler om ophavsret og varemærker og må ikke mangfoldiggøres i nogen form uden godkendelse fra Fagbladet Kosmetik.
Fagbladet Kosmetik forbeholder sig ejerskab over alle spørgsmål, kommentarer, forslag o.l., som den besøgende videregiver via sitet. Sådanne informationer anses ikke for at være fortrolige eller privat eje og kan frit benyttes af Fagbladet Kosmetik – også til evt. videregivelse til tredje part, med mindre den besøgende har fremsat ønske om fortrolighed. I så fald respekterer Fagbladet Kosmetik et sådant ønske, og alle sådanne data vil blive behandlet fortroligt.

Anvendelse af information
Indholdet på sitet videregives alene med informationsmæssigt formål for øje. Indholdet videregives som det er og forefindes uden ansvar for nøjagtighed eller informationens fuldstændighed samt uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, for salgbarhed, anvendelse til bestemte formål eller i forretningsforhold. Og må alene anvendes som sådan.

Links
Links på sitet er alene angivet som en service. Fagbladet Kosmetik har ingen kontrol over indholdet eller driften af de pågældende sites, og links angives derfor uden garantier af nogen art hverken udtrykkelige eller stiltiende, for indholdet af det pågældende site, dets nøjagtighed eller fuldstændighed, for salgbarhed, anvendelse til bestemte formål, i forretningsforhold eller eventuel beskadigelse ved benyttelse af disse sites.

Fraskrivning af ansvar

Fagbladet Kosmetik fraskriver sig ethvert ansvar for erstatningspligt for eventuelle tab eller skader, som følge af adgang eller eventuel manglende adgang såvel som for tab og skader pådraget i tillid til informationen på sitet.

Fagbladet Kosmetik vil i intet tilfælde kunne holdes ansvarlig for mistede data, påførte vira, tabt fortjeneste, følgeskader af enhver art samt alle indirekte tab og skader, uanset om Fagbladet Kosmetik har været orienteret om muligheden herfor. Fagbladet Kosmetik fraskriver sig enhver form for erstatningspligt og -ansvar for eventuelle skader af (in)direkte, tilfældig, betragtelig eller medvirkende betydning ved brug af sitet.

Behandling af persondata
Via sitet indsamler Fagbladet Kosmetik alene persondata (fx navne og e-mail adresser), når disse er frivilligt afgivet af besøgende på sitet. Sådanne data benyttes kun til formål, som den besøgende orienteres om.

Den besøgende kan til enhver tid anmode om indsigt i registrerede oplysninger og anmode om korrektion i tilfælde af fejl. Eventuelle spørgsmål vedrørende websitet og betingelser rettes til info@fagbladetkosmetik.dk.

Konkurrencer
Disse konkurrenceregler gælder i forholdet mellem dig og Fagbladet Kosmetik, når du deltager i en onlinekonkurrence.

Generelt
Ved at deltage i konkurrencen accepterer deltageren at være bundet af disse regler (som til enhver tid kan ændres af Fagbladet Kosmetik) og Fagbladet Kosmetiks afgørelser, som er endelige i alle forhold vedrørende konkurrencen.

Præmier
Præmier kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter. Fagbladet Kosmetik forbeholder sig ret til at erstatte præmier med præmier af tilsvarende værdi. Alle præmier er underlagt producentens eller leverandørens vilkår og betingelser. Fagbladet Kosmetik er ikke ansvarlig for betaling eller refundering af eventuelle skatter og afgifter, herunder bl.a. moms, personskatter osv., som måtte blive pålagt præmievinderen/præmievinderne. Alle sådanne skatter og afgifter skal betales af præmievinderen/præmievinderne.

Deltagelseskrav
For at have mulighed for at vinde præmier skal vinderen/vinderne acceptere at underskrive en eventuel erklæring om, at vedkommende opfylder deltagelseskravene, hvis dette kræves, friholde Fagbladet Kosmetik for ethvert ansvar, krav og søgsmålsgrundlag vedrørende personskade, tingsskade, tyveri eller tab i forbindelse med konkurrencen eller brugen eller modtagelsen af hele præmien eller dele heraf, bortset fra hvor dette skyldes Fagbladet Kosmetiks uagtsomhed. Ved at tilmelde sig konkurrencen accepterer vinderen/vinderne at underskrive sådanne erklæringer.

Vinderen/vinderne accepterer, at Fagbladet Kosmetik, associerede virksomheder, nærtstående selskaber og medarbejdere samt alle andre sponsorer ikke er erstatningsansvarlige i forbindelse med modtagelse eller brug af præmier, der tildeles i henhold hertil. Fagbladet Kosmetik forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere deltagere og/eller vindere.

Personoplysninger
Alle personoplysninger, herunder bl.a. deltagerens navn, alder, adresse (herunder postnr.), telefonnummer og/eller e-mailadresse, som Fagbladet Kosmetik modtager i forbindelse med deltagernes tilmelding til konkurrencen, kan bruges af Fagbladet Kosmetik i overensstemmelse med Fagbladet Kosmetiks politik vedr. behandling af persondata.